Ik ben één en al gebed

Dit is onze tijd om God te bedienen en daardoor Hem te zien bewegen!
Frank Pot, FIRE Kerk Nederland

Hetzelfde DNA

De bijbel spreekt in Psalm 109:4 over “ik ben één en al gebed”. Op uitnodiging van David Demian zijn mijn vrouw en ik begin juli naar Montreal, Canada gegaan om deel te zijn van een strategische bijeenkomst “de Verenigde Naties van God”. Zo’n vierhonderd leiders en voorgangers vanuit de hele wereld waren bij elkaar om Gods stem te verstaan en Hem te bedienen. Het uitgangspunt was dat we allemaal “een stukje van de puzzel” hadden. De Watchmen for the Nations (Wachters voor de Natiën) houden meerdere malen per jaar soortgelijke bijeenkomsten over de hele wereld waar mijn vrouw Bobby en ik nu voor het eerst bij waren. Er was een enorme eenheid tijdens de samenkomsten waarin verzoening en een woning maken voor de Heilige Geest de trefwoorden waren.

Een aantal maanden daarvoor had ik David Demian, de leider van Watchmen for the Nations, ontmoet in Singapore en wij herkenden het DNA van Psalm 109 in elkaar. Het DNA van psalm 109 is gebed en communiceren met God op de eerste plaats. Geen tijdslimiet stellen aan het zoeken en
bedienen van de Heer doordat je niet gaat bidden maar gebed bent. Een leven van 24/7 positioneren in God. Wakker worden met God op je hart en naar bed gaan met God op je hart. Je leeft, wandelt, eet, drinkt en ademt God in alles wat je doet. Zoals Paulus ook zegt “om de Here
waardig te wandelen, Hem in alles te behagen”. (Kolossenzen 1:10a)

Bedienen van de Heer

De woorden van “bedienen van de Heer” hoorden wij niet vaak en nu ontmoetten we iemand die dit verlangen deelde. Het bedienen aan de Heer gaat om het kennen van de verlangens van de Heer want God heeft verlangens en wil dat wij die kennen.

“…gelijk geschreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.’ Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.” 1 Korinthiërs 2:9-10

We geloven dat we in een tijd zijn beland dat we als Christenen in dit land niet moeten willen leunen op ons eigen inzicht. We hebben de kracht en de leiding van de Heilige Geest nodig. “De zin van Christus” zoals Paulus het een paar verzen verder noemt.

Wij begonnen onze samenkomsten als FIRE Kerk eerst in een gehuurde kerkzaal, daarna in een wijkgebouw en vervolgens in een school. Na een aantal jaren als kerk gezworven te hebben door Rotterdam, gaf de Heer ons een verlangen om een woning te maken voor Hem. Omdat we niet alleen ooggetuigen zijn, maar ook deel zijn geweest van de opwekking in Pensacola hebben wij een voortdurend verlangen naar de manifeste aanwezigheid van God. Dit heeft ertoe geleid dat wij tijdens onze bidstonden gestopt zijn met gezette tijden te stellen voor het gebed. Stel je voor dat we bidden van 20:00 tot 22:00 uur en God wil om 22:30 spreken maar wij zijn al naar huis…

Dit verlangen heeft ertoe geleid dat we na de ‘normale’ zondagsdienst een tijd verder gaan met God zoeken en Hem bedienen. Dit wachten op de Heer zijn periodes van soms twee of drie uur, na de reguliere dienst. Het was gedurende deze tijd dat de Heer begon te spreken dat Hij wilde dat wij een huis voor Hem gingen bouwen. Dit werd ons gebed.

De Heer bouwt het huis

Nu weten wij dat de kerk geen gebouw is, het bestaat uit levende stenen (1 Petrus 2:5). We weten ook dat de Heer niet in een gebouw woont (Jesaja 66:1, Handelingen 7:49, 50). En toch hadden we zeer duidelijk verstaan om Hem een huis te bouwen en zijn we hiermee aan de slag gegaan. In dit proces begon de Heer te spreken door 2 Samuël 7:5: “Zo zegt de HERE: zoudt gij voor Mij een huis bouwen om in te wonen?” En in vers 11: “Ook kondigt de HERE u aan: De HERE zal u een huis bouwen.” Dit bepleitte de zaak! De Heer zal het huis bouwen.

Een huis voor de Heer bouwen, een plek waar Hij woning kan maken. Wij hebben dat gezien in Pensacola, het heeft met het hart van de mensen te maken om dit te kunnen bevatten! God wil geen tijdelijke huurwoning, Hij wil het eigendomsrecht. We gingen dit delen met onze gemeente en samen hierover bidden. Toen kwam er een mogelijkheid een gebouw te kopen. De vraagprijs was een aanzienlijk groot bedrag, ver boven ons budget van € 0,-, maar de Heer had gesproken: “De HERE zal u een huis bouwen.”

Begin december 2016 kwamen we eruit met de verkopende partij, een bestaande kerk die ging fuseren. We hadden een mondeling akkoord. Ik beloofde hun om begin januari 2017 een aanbetaling te doen van € 50.000,-. Er was alleen een klein detail; toen ik dat zei stond er slechts € 3,- op de bankrekening…

Nadat we onze familie van de FIRE Kerk hadden uitgedaagd om te zaaien kwam er een bemoedigend bedrag binnen. Dit was in de eerste week na het mondelinge akkoord. Toen onze eigen bank de deur voor ons sloot, moesten we blijven staan op de belofte: “De HERE zal u een huis bouwen.”

Bovennatuurlijke voorziening

Bidden, bidden, bidden en toen kwam er een telefoontje van iemand, die ik nog nooit had ontmoet, die mij vertelde dat hij had gehoord van onze geloofsstap en dat hij wilde zaaien. Hij doneerde een groot bedrag! Vanaf daar ging de kurk eraf… Voor kerst hadden we € 100.000,- aan giften binnen!

De verkopende broeders wilden ons ook helpen met een hypotheek tegen zeer goede voorwaarden. Daarnaast kwamen we in contact met een groep Christelijke zakenmensen die geld wilde investeren in ons project. We hadden alle financiën rond voor maart 2017!

We weten dat dit alles te maken heeft met het zoeken van Gods aangezicht en het bedienen van Hem. In de Psalmen staat: “Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” (Psalmen 127:1)

Het ging natuurlijk niet allemaal van een leien dakje. Vlak voor het tekenen van het koopcontract vonden we asbest in het gebouw. Het moest gesaneerd worden en de kosten ervoor waren astronomisch! Hierdoor was bijna alles geklapt. Uiteindelijk hebben we een oplossing kunnen bedenken waarbij we met beide partijen een deel van de pijn droegen, maar wat voor ons wel extra onkosten betekende.

We tekenden de koopovereenkomst bij de notaris op 31 maart 2017 en hierdoor werd FIRE Kerk eigenaar van een monumentaal gebouw in Rotterdam Alexander. Toch zat het mij niet lekker dat we extra onkosten erbij kregen die we de komende 5 jaar moesten dragen. Dit bracht mij opnieuw op de knieën. Ik wilde onze gemeenschap beschermen. Binnen twee dagen na het tekenen kwam de eerste helft van het bedrag binnen. Vijf dagen later de andere helft! Ons deel van de rekening van het saneren was binnen een week na het tekenen betaald! Tezamen met alle notariskosten, belastingen en de asbestsanering heeft onze FIRE Kerk familie geloof gehad voor bijna één miljoen euro. Er zijn alleen Christelijke partijen bij betrokken geweest. Geen geld van de wereld! Halleluja!

Geboren voor een tijd als deze

Ik geloof dat we een nieuwe tijd gaan instappen van bovennatuurlijke voorzieningen waarmee we opnieuw grondgebied gaan innemen voor de glorie van Zijn naam. De kranten staan vol met nieuws over kerken die worden omgebouwd tot moskeeën of voor andere afgodendiensten. Kerken worden afgebroken om appartementen te bouwen of te veranderen in woningen. Maar prijs God, we hebben een Godshuis weten te behouden tot eer een glorie van de Naam van Jezus!

In deze nieuwe tijd is het nodig dat we God ernstig zoeken. “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.” (Zacharia 4:6)

Dit is onze tijd om Hem te bedienen en daardoor Hem te zien bewegen! Hij is de onveranderlijke God. “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebreeën 13:8)

De geschiedenis behoort toe aan de voorbidders! Ben jij één en al gebed?